Advance Pro Store

ADVANCE® Breeder of the Year 2015

Breeder Points Breakdown - BELJEKALI - ALL GROUPS

Click the points total to be shown a list of results / achievements included in the tally.

 • Aust Gr Ch Beljekali Hendrix (C & J Fynmore) (378)
  (Belgian Shepherd Dog (Groenendael))
 • Aust Ch Beljekali Beautiful Girl (C A & J A Fynmore) (10)
  (Belgian Shepherd Dog (Groenendael))
 • Beljekali Louie CD RE (Ms M Martin) (20)
  (Belgian Shepherd Dog (Groenendael))
 • Aust Ch Beljekali Kentaro Kye (C & J Fynmore / K Edwards) (30)
  (Belgian Shepherd Dog (Groenendael))
 • Aust Ch Beljekali Zelene Holly RN (R Nagle) (20)
  (Belgian Shepherd Dog (Groenendael))
 • Beljekali E Belanna Torrez AD JD (Mrs K Lowis) (40)
  (Belgian Shepherd Dog (Groenendael))
 • Aust Sup Ch Beljekali Yor Majyk ET HT (Melissa Hutchinson / C & J Fynmore) (135)
  (Belgian Shepherd Dog (Tervueren))
 • Aust Sup Ch Beljekali I Go Where Hugo (J Fynmore) (365)
  (Belgian Shepherd Dog (Tervueren))
 • Beljekali UR Lucas HSCc (Mr E Monreal) (20)
  (Belgian Shepherd Dog (Tervueren))
 • Beljekali J'aime la Rumba (AI) (C & J Fynmore) (15)
  (Belgian Shepherd Dog (Tervueren))
 • Aust Ch Beljekali Yasaira (AI) (C and J Fynmore) (50)
  (Belgian Shepherd Dog (Tervueren))
 • Beljekali Jordie (AI) CCD (Miss L K Christison) (20)
  (Belgian Shepherd Dog (Tervueren))
Advanced Pet Nutrition™