Junior Handler Competition 2024

Australia - 13 to under 19 Age Class

No. 1

No. 2

No. 3

No. 4

No. 5

No. 6

 • Samantha Page (QLD) (44)

No. 7

No. 8

No. 9

No. 10

No. 11

 • Emily George (SA) (24)

No. 12

No. 13

 • Joel Clarke (VIC) (13)

No. 14

No. 15

No. 16

No. 17

No. 18

Australia - 10 to under 13 Age Class

No. 1

No. 2

No. 3

No. 4

 • Briar Manley (QLD) (49)

No. 5

No. 6

 • Brandi Tolhurst (QLD) (42)

No. 7

No. 8

No. 9

No. 10

No. 11

No. 12

 • Wynter Hudson (QLD) (26)

No. 13

No. 14

No. 15

 • Wyatt Hudson (QLD) (19)

No. 16

No. 17

No. 18

No. 19

No. 20

 • Arabella Knopke (QLD) (11)

No. 21

No. 22

No. 23

 • Ryan Ferguson (QLD) (8)

No. 24

No. 25

No. 26

No. 27

 • Kenzie Boyle (TAS) (4)

No. 28

 • Emma Braas (ACT) (4)

No. 29

No. 30

No. 31

No. 32

 • Taya Nichols (QLD) (3)

No. 33

No. 34

Australia - 7 to under 10 Age Class

No. 1

No. 2

No. 3

No. 4

No. 5

No. 6

 • Zahra Ryan (VIC) (22)

No. 7

 • Aria Mckenzie (VIC) (21)

No. 8

 • Madeleine Clarke (SA) (19)

No. 9

No. 10

No. 11

 • Levi Ferguson (QLD) (12)

No. 12

No. 13

No. 14

No. 15

 • Linnea Braas (ACT) (6)

No. 16

No. 17

 • Wiccan Hudson (QLD) (4)

No. 18

No. 19

No. 20